Một gen M có tổng số nuclêôtit là 2400 Nu , trong đó số Nu loại A = 300 Nu. a. Hãy xác định số nuclêôtit mỗi loại còn lại và chiều dài của đoạn gen nó

Question

Một gen M có tổng số nuclêôtit là 2400 Nu , trong đó số Nu loại A = 300 Nu.
a. Hãy xác định số nuclêôtit mỗi loại còn lại và chiều dài của đoạn gen nói trên.
b. Nếu một đột biến xảy ra làm gen M biến thành gen m có chiều dài không đổi và có số liên kết hiđro ít hơn gen M là 1 liên kết. Hãy xác định loại đột biến trên và tính số Nu từng loại của gen đột biến.

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-12T02:49:31+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:51:01+00:00

  Đáp án:

  a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có 

  A=T=300, G=X=900

  Chiều dài gen là 

  l=N2 x3,4=4080 Amtrong

  Số liên kết H=2A+3G=2700

  b. . Nếu một đột biến xảy ra làm gen M biến thành gen m có chiều dài không đổi và có số liên kết hiđro ít hơn gen M là 1 liên kết.

  Sô NU của mới là 2400

  Ta có A+G=1200 và 2A+3G=2699

  Giải hệ ta có 

  A=T=301

  G=X=899 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-12T02:51:10+00:00

  a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có 

  A=T=300, G=X=900

  Chiều dài gen là 

  l=$\frac{N}{2}$ x3,4=4080 Amtrong

  Số liên kết H=2A+3G=2700

  b. . Nếu một đột biến xảy ra làm gen M biến thành gen m có chiều dài không đổi và có số liên kết hiđro ít hơn gen M là 1 liên kết.

  Sô NU của mới là 2400

  Ta có A+G=1200 và 2A+3G=2699

  Giải hệ ta có 

  A=T=301

  G=X=899 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )