một gen ở sinh vật nhân sơ có khối lượng 900000đvC. Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại Nu A:G:T:X=1:2:3:4. quá trình phiên mã của gen môi trường

Question

một gen ở sinh vật nhân sơ có khối lượng 900000đvC. Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại Nu A:G:T:X=1:2:3:4. quá trình phiên mã của gen môi trường đã cung cấp 1800rX và 450rA.
a) Mạch nào của gen được dùng làm khuôn và phiên mã bao nhiêu lần?
b) Hãy tính xác suất xuất hiện bộ 3 chứa 3 Nu loại A; 3 Nu loại U; 2 Nu loại X và 1 Nu loại G là bao nhiêu?

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-09-11T12:34:46+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:35:51+00:00

  Số Nu của gen là :
  N=M/300=3000 NU 

  Mạch 1 có A1:G1:T1:X1=1:2:3:4 suy ra G1=2A1, T1=3A1 , X1=4A1 

  Suy ra 10A1=1500 suy ra A1=150 , G1=300, T1=450 , X1=600

  quá trình phiên mã của gen môi trường đã cung cấp 1800rX và 450rA.

  Nếu mạch 1 là mạch gốc

  G1=mX=600 

  T1=mT=450 

  Không thoả mãn 

  Nếu mạch 2 là mạch gốc 

  G2=X1=600 Nu =mX

  mA=T2=A1=150 

  Thỏa mãn

  Số lần phiên mã là 1800:600=3 lần 

  mA=10% ,mX=0,4 , mG=20%     , mU=30%

  Tỉ lệ bộ ba chứ 3 Nu loại A là 0,1×0,1×0,1=0,1%

  Tỉ lệ bộ ba chứa 3 NU loại U là 0,3×0,3×0,3=2,7% 

  Tỉ lệ bộ ba chứa 2 Nu loại X là 3C3x0,4×0,4×0,6=28,8% 

  Tỉ lệ 1Nu loại G là 3C1 x0,2×0,8×8,8=38,4%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )