Một gia đình có 2 thiết bị điện. Thiết bị A là loại 220V – 1000W và thiết bị B là loại 220V – 800W. Trung bình mỗi ngày gia đình đó dùng thiết bị A 1

Question

Một gia đình có 2 thiết bị điện. Thiết bị A là loại 220V – 1000W và thiết bị B là loại 220V – 800W. Trung bình mỗi ngày gia đình đó dùng thiết bị A 1 giờ và thiết bị B 2 giờ. Tính số tiền điện phải trả trong 30 ngày. Giả sử 1kWh là 2000đ.

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-09-06T14:44:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:45:50+00:00

  Đổi : $P_A = 1000W = 1kWh$

  $P_B = 800W = 0,8 kWh$

  Tổng thời gian sử dụng thiết bị A trong 1 tháng ( 30 ngày ) là :

  $1 × 30 = 30 ( h ) $

  Tổng điện năng tiêu thụ của thiết bị A trong 1 tháng ( 30 ngày ) là :

  $A_A$ = $\text{số lượng × thời gian × }$ $P_A  = 1×30×1 = 30 ( kWh ) $

  Tổng thời gian sử dụng thiết bị B trong 1 tháng ( 30 ngày ) là :

  $ 2 × 30 = 60 ( h ) $

  Tổng điện năng tiêu thụ của thiết bị B trong 1 tháng ( 30 ngày ) là :

  $A_B$ = $\text{số lượng × thời gian × }$ $P_B  = 1×60 ×0,8 = 48 ( kWh ) $

  Tiền điện phải trả trong 1 tháng ( 30 ngày ) là

  $ 30  × 2000 +  48 × 2000  = 156000 ( đồng )$

  0
  2021-09-06T14:46:04+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!

  Đáp án:

  $156000 đồng$

  Giải thích các bước giải:

        $P_1 = 1000 (W) = 1 (kW)$

        $P_2 = 800 (W) = 0,8 (kW)$

  Điện năng thiết bị A sử dụng trong 30 ngày là:

        $A_1 = P_1.1.30 = 1.1.30 = 30 (kW.h)$

  Điện năng thiết bị B sử dụng trong 30 ngày là:

        $A_2 = P_2.2.30 = 0,8.2.30 = 48 (kW.h)$

  Tổng điện năng 2 thiết bị điện sử dụng trong 30 ngày là:

        $A = A_1 + A_2 = 30 + 48 = 78 (kW.h)$

  Số tiền điện phải trả cho điện năng 2 thiết bị điện tiêu thụ là:

        $T = A.2000 = 78.2000 = 156000 (đồng)$

  Vậy phải trả $156000 đồng.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )