Một hcn có cdài hơn crộng 11m. Nếu giảm crộng 5m và tăng cdài 1m thì dtích giảm đi 100 mét vuông. Tính kích thước hcn lúc đầu

Question

Một hcn có cdài hơn crộng 11m. Nếu giảm crộng 5m và tăng cdài 1m thì dtích giảm đi 100 mét vuông. Tính kích thước hcn lúc đầu

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-08-25T07:57:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:58:54+00:00

  Đáp án:

  Chiều rộng ban đầu của HCN là 10m, chiều dài ban đầu của HCN là 21m.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là x (x>0) (m)

  => Chiều dài HCN ban đầu là x+11 (m)

  => Diện tích HCN lúc đầu là x(x+11) (m^2)

  Chiều rộng sau khi giảm là x-5 (m)

  Chiều dài sau khi tăng là x+11+1 = x+12 (m)

  => Diện tích HCN lúc sau là (x-5)(x+12) (m^2)

  Vì dtích giảm đi 100 mét vuông nên ta có phương trình:

  \(\begin{array}{l}x\left( {x + 11} \right) – 100 = \left( {x – 5} \right)\left( {x + 12} \right)\\ \Leftrightarrow {x^2} + 11x – 100 = {x^2} + 12x – 5x – 60\\ \Leftrightarrow 4x = 40\\ \Leftrightarrow x = 10\,\,\left( {tm} \right)\end{array}\)

  Vậy chiều rộng ban đầu của HCN là 10m, chiều dài ban đầu của HCN là 10+11=21m.

  0
  2021-08-25T07:59:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi c.rộng là x(m)

  C.dài là x+11(m)

  C.rộng lúc sau là x-5(m)

  C.dài lúc sau là x+12(m)

  Diện t hcn lúc sau

  x(x+11)_(x-5).(x+12)=100

  X^2+11x-(x^2+12x-5x-60)=100

  x^2+11x-x^2-12x+5x+60=100

  x^2+11x-x^2-12x+5x=100-60

  x^2+11x-x^2-12x+5x=40

  4x=40

  X=10 

  K/t lúc đàu ch dài x+11=21(m)

  C trong x=10(m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )