Một hình tam giác vuong co tong hai canh goc vuong la 88 m va canh goc vuong nay bang 0,6 lan canh goc vuong kia . Tren thua ruộng nay nguoi ta trong

Question

Một hình tam giác vuong co tong hai canh goc vuong la 88 m va canh goc vuong nay bang 0,6 lan canh goc vuong kia . Tren thua ruộng nay nguoi ta trong lua , trung binh cu 100 m vuong thu được 70 kg Thoc . Hoi tren ca thua ruộng , nguoi ta thu hoạch đuoc bao nhieu ta Thoc ?

in progress 0
Melody 5 tháng 2021-07-13T08:41:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:43:04+00:00

  Đáp án: 6,3525 tạ

   

  Giải thích các bước giải:

    0,6=3 phần 5

    Tổng số phần bằng nhau là: 3+5=8(phần)

    Cạnh góc vuông thứ nhất là: 88 : 8 × 3=33(m)

    Cạnh góc vuông thứ hai là: 88-33=55(m)

    Diện tích thửa ruộng là: 33 × 5 : 2=907,5(m²)

    Số kg thóc thu hoạch được là: 907,5 : 100 × 70= 635,25(kg)

    Đổi: 635,25kg=6,3525 tạ

  0
  2021-07-13T08:43:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:  

  Chiều dài cạnh dài của góc vuông là :

         88:1,6=55m

   Chiều dài cạnh còn lại:

           88-55=33m

    Diện tích hình tam giác là:

          33x 55: 2 =907,5 m2 

   Số ki lô gam thóc trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được

         907,5: 100x 70 =635,25 kg thóc

                635,25kg =6,3525 tạ

                        Đáp số : 6,3525 tạ thóc

           

         

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )