một hình thang có đáy bé 15cm và bằng 1/2 đáy lớn ,đáy lớn gấp 3 lần chiều cao . tính diện tích hình thang

Question

một hình thang có đáy bé 15cm và bằng 1/2 đáy lớn ,đáy lớn gấp 3 lần chiều cao . tính diện tích hình thang

in progress 0
Eden 2 năm 2021-07-12T00:01:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-12T00:02:27+00:00

                                                                       Bài giải

                                                     Đáy lớn của hình thang đó là :

                                                              15 : $\frac{1}{2}$ = 30 ( cm )

                                                     Chiều cao của hình thang đó là :

                                                             30 : 3 = 10 ( cm )

                                                       Diện tích của hình thang đó là :

                                                           ( 30 + 15 ) x 10 : 2 = 225 ( cm² )

                                                                       Đáp số : 225 cm²

    

  1
  2021-07-12T00:03:10+00:00

  Đáy lớn là: 15 × 2 = 30 cm

  Chiều cao là: 30 : 3 = 10 cm

  Diện tích hình thang là: ( 15 + 30 ) × 10 : 2 = 225 cm²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )