Một học sinh đi từ nhà đến trường với tốc độ trung bình 6 km/h. Sau đó học sinh này đi từ trường về nhà theo đường cũ với tốc độ trung bình 4km/h. Tín

Question

Một học sinh đi từ nhà đến trường với tốc độ trung bình 6 km/h. Sau đó học sinh này đi từ trường về nhà theo đường cũ với tốc độ trung bình 4km/h. Tính tốc độ trung bình của học sinh cả đi cả về.

in progress 0
Remi 7 ngày 2021-12-04T06:30:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:31:41+00:00

  Đáp án:

  \({v_{tb}} = 4,8km/h\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi s là độ dài quãng đường từ nhà đến trường.

  + Khi học sinh đi từ nhà đến trường:

  \(\left\{ \matrix{

  {s_1} = s\,\,\left( {km} \right) \hfill \cr

  {v_1} = 6km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {t_1} = {s \over 6}\,\,\left( h \right)\)

  + Khi học sinh đi từ trường về nhà:

  \(\left\{ \matrix{

  {s_2} = s\,\,\left( {km} \right) \hfill \cr

  {v_2} = 4km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {t_2} = {s \over 4}\,\,\left( h \right)\)

  + Tốc độ trung bình của học sinh cả đi và về là:

  \({v_{tb}} = {{{s_1} + {s_2}} \over {{t_1} + {t_2}}} = {{2s} \over {{s \over 6} + {s \over 4}}} = {2 \over {{5 \over {12}}}} = {{24} \over 5} = 4,8km/h\)

  0
  2021-12-04T06:32:22+00:00

  tóm tắt:

  v1=6 km/h

  v2=4 km/h

  s1=s2=s

  —————-

  Vtb=?km/h

  giải:

  thời gian đi quãng đường từ nhà đến trường là:

  t1= s1 : v1= s : 6

  thời gian đi quãng đường từ trường đến nhà là:

  t2= s2 : v2= s : 4

  tốc độ trung bình của học sinh cả đi cả về là:

  Vtb= (s1+ s2) : (t1+t2)

        = 2s : ( s : 6 + s : 4 )

        = 2s : ( 5s : 12 )

        = 2s . ( 12 : 5s )

        = 4,8 km/h

  học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )