một học sinh thả 300g chì ở 100°C vào 250g nước ở 35°C. Tính nhiệt độ khi bắt đầu cân bằng nhiệt

Question

một học sinh thả 300g chì ở 100°C vào 250g nước ở 35°C. Tính nhiệt độ khi bắt đầu cân bằng nhiệt

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-07-19T09:37:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:38:49+00:00

  Đáp án: `t=37,3^oC`

  Giải:

  `m_1=300g=0,3kg`

  `m_2=250g=0,25kg`

  Nhiệt lượng do chì tỏa ra:

  `Q_1=m_1c_1(t_1-t)`

  `Q_1=0,3.130.(100-t)=3900-39t`

  Nhiệt lượng do nước thu vào:

  `Q_2=m_2c_2(t-t_2)`

  `Q_2=0,25.4200.(t-35)=1050t-36750`

  Ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  `Q_1=Q_2`

  ⇔ `3900-39t=1050t-36750`

  ⇔ `1089t=40650`

  ⇒ $t=37,3 \ (^oC)$

  0
  2021-07-19T09:38:50+00:00

  Nhiệt lượng chì tỏa ra

   Qtỏa=m1.c1.(t1-tcb)

           =0,3.130(100-tcb)

           = 39(100-tcb)

  Nhiệt lượng nước thu vào

  Qthu=m2.c2.(tcb-t2)

          =0,25.4200(tcb-35)

          =1050(tcb-35)

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt

                 Qthu=Qtỏa

  ⇔39(100-tcb)=1050(tcb-35)

  ⇔3900-39tcb=1050tcb-36750

  ⇔3900+36750=1050tcb+39tcb

  ⇔40650=1089tcb

  ⇔tcb≈37,33 độ C

  Mình xin CTLHN nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )