Một học sinh thả 300g chỉ ở nhiệt độ 100độC vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5độC lm cho nước nóng lên tới 60độC a: nhiệt độ của chì ngay khi bằng nhiệt là

Question

Một học sinh thả 300g chỉ ở nhiệt độ 100độC vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5độC lm cho nước nóng lên tới 60độC
a: nhiệt độ của chì ngay khi bằng nhiệt là bao nhiêu
b: tính nhiệt lượng nước thu vào
có: tính nhiệt dung riêng của chì, lấy nhiệt dung riêng của nước là 419J/kg.k

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-07-08T20:16:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:17:34+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  `m_1=300g=0,3kg`

  `t_1=100^0C`

  `m_2=250g=0,25kg`

  `t_2=58,5^0C`

  `t=60^0C`

  Giải:

   $a/$

  Nhiệt độ của chì ngay khi cân bằng nhiệt là: `t=60^0C`

  $b/$

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  `Q_{thu}=m_{2}.c_{2}.(t-t_2)`

  `=0,25.419.(60-58,5)`

  `=0.25.419.1,5`

  `=157,125J`

  $c/$

  Nhiệt lượng chì toả ra là:

  $Q_{toả}=m_{1}.c_{1}.(t_1-t)$

  `=0,3.c_{1}.(100-60)`

  `=0,3.c_{1}.40`

  `=c_{1}.12`

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

  $Q_{toả}=Q_{thu}$

  `\to c_{1}.12=157,125`

  `\to c_1=(157,125)/12`

  $\to c_1=13,09375J/kg.K$

  Vậy nhiệt dung riêng của chì là: $13,09375J/kg.K$

  0
  2021-07-08T20:17:55+00:00

  Đáp án:

  a) $60^0C$

  b) $Q=157,125J$ 

       $c_{2}≈13,1J/kg.K$

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  $m_{1}=250g$

  $m_{2}=300g$

  $t_{1}=58,5^0C$

  $t_{2}=100^0C$

  $t_{cb}=60^0C$

  $c_{1}=419J/kg.K$

  $——————————$

  $Q=?$

  $c_{2}=?$

  Lời giải:

  a) Nhiệt độ cuối cùng của chì cũng là nhiệt độ cuối cùng của nước và cũng là nhiệt độ cân bằng của hệ là $60^0C$.

  b) Gọi $t_{cb}$ là nhiệt độ cân bằng của hệ

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  $Q=m_{1}.c_{1}(t_{cb}-t_{1})=\dfrac{250}{1000}.419(60-58,5)=157,125(J)$ 

  Nhiệt lượng nước thu vào cũng bằng nhiệt lượng chì tỏa ra nên:

  $Q=m_{2}.c_{2}(t_{2}-t_{cb})$ 

  $⇒c_{2}=\dfrac{Q}{m_{2}(t_{2}-t_{cb})}=\dfrac{157,125}{\dfrac{300}{1000}(100-60)}≈13,1(J/kg.K)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )