Một hỗn hợp A gồm SO2 và O2 có tỉ khối hơi so với H2 là 24. Sau khi nung nóng hỗn hợp A thu hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với khí H2 là 30. Tính H ?

Question

Một hỗn hợp A gồm SO2 và O2 có tỉ khối hơi so với H2 là 24. Sau khi nung nóng hỗn hợp A thu hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với khí H2 là 30. Tính H ?

in progress 0
Brielle 6 ngày 2021-12-04T06:46:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:48:10+00:00

  Đáp án:

   d(SO2,O2)/H2=24

  =>M=60

  <=>$\frac{64nSO2+32nO2}{nSO2+O2}$ =48

  <=>64nSO2+32nO2=48nSO2+48nO2

  <=>16nSO2=16nO2

  <=>$\frac{nSO2}{nO2}$ =1

  Gỉa sử có 1 mol hh SO2 và O2

  => nSO2=$\frac{1.1}{2}$ =0,5

  nO2=1-0,5=0,5

  SO2 + 1/2O2 –> SO3

  0,5            0,5               ban đầu

  0,5             0,25             phản ứng

  0               0,25       0,5    sau phản ứng

  => Khí O2 dư

  B: O2 dư, SO3

  dB/H2=30

  =>MB=60

  <=>$\frac{32nO2+80nSO3thực tế}{nO2+nSO3thực tế}$ =60

  <=>32nO2+80nSO3=60nO2+60nSO3

  <=>20nSO3=28nO2

  <=>nSO3 thực=$\frac{0,25.28}{20}$=0,35

  H=$\frac{0,35}{0,5}$ .100=70%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )