Một hỗn hợp gồm hai ankan A và B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối so với H2 là 33,2. XĐ CTPT hai ankan và tính % V mỗi chất trong hỗn hợp

Question

Một hỗn hợp gồm hai ankan A và B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối so với H2 là 33,2. XĐ CTPT hai ankan và tính % V mỗi chất trong hỗn hợp

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-08-05T17:53:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:54:09+00:00

  Gọi ankan chung của `C_xH_{2x+2}` và `C_yH_{2y+2}` là `C_nH_{2n+2}`  `(x<y ; x,y,n>=2)`

  `M_{C_nH_{2n+2}}=33,2.2=66,4(g//mol)`

  `->14n+2=66,4`

  `->n=4,6`

  `->x<4,6<y`

  Lại có 2 ankan kế tiếp nhau

  `->x=4(C_4H_{10})`

  `y=5(C_5H_{12})`

  Theo sơ đồ đường chéo

  `->\frac{n_{C_4H_{10}}}{n_{C_5H_{12}}}=\frac{72-66,4}{66,4-58}=2/3`

  `->%V_{C_4H_{10}}=\frac{2}{2+3}.100=40%`

  `->%V_{C_5H_{12}}=100-40=60%`

   

  0
  2021-08-05T17:54:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức phân tử của `2` Ankan `A` và `B` là `:C_nH_{2n+2}`

  Ta có $:d_{Ankan/H_2}$`=\frac{M_{Ankan}}{M_{H_2}}=33,2`

  `⇒M_{Ankan}=33,2.M_{H_2}=33,2.2=66,4`$(g/mol)$

  `⇔12.n+2.n+2=66,4`

  `⇔14.n=64,4`

  `⇔n=4,6`

  Mà `2` Ankan `A` và `B` cùng thuộc `1` dãy đồng đẳng

  `⇒n_1=4<n=4,6<n_2=5`         `⇒n_1=4;n_2=5`

  `→` Công thức phân tử của `2` Ankan là `:C_4H_{10}` và `C_5H_{12}`

  Gọi số mol của `C_4H_{10}` và `C_5H_{12}` lần lượt là `x(mol)` và `y(mol)`

  Giả sử có `1` mol hỗn hợp

  `→x+y=1(1)`

  Mặt khác `:\frac{58.x+72.y}{x+y}=33,2.M_{H_2}=33,2.2=66,4`

  `⇔58.x+72.y=66,4.x+66,4.y`

  `⇔-8,4.x+5,6.y=0(2)`

  Từ `(1)` và `(2)→x=0,4;y=0,6`

  `-n_{C_4H_{10}}=x=0,4(mol)`

  Vì `%` về thể tích cũng là `%` về số mol

  `⇒%V_{C_4H_{10}}=%n_{C_4H_{10}}=\frac{0,4}{1}.100%=40%`

  `⇒%V_{C_5H_{12}}=100%-%V_{C_4H_{10}}=100%-40%=60%`

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )