: Một hợp chất (A) được cấu tạo từ cation M2+ và anion X- . Trong phân tử MX2 có tổng số proton,nơtron, electron là 186 hạt, trong đó số hạt mang đ

Question

: Một hợp chất (A) được cấu tạo từ cation M2+ và anion X-
. Trong phân tử MX2 có tổng số proton,nơtron, electron là 186 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số khốicủa M2+ lớn hơn số khối củaX
là 21. Tổng số hạt trong cation M2+ nhiều hơn tổng số hạt trong anion X là 27.
– Xác định số proton, nơtron và tên nguyên tố của M và X.
– Hãy viết bốn số lượng tử ứng với electron cuối cùng của M và X.
– Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần hoàn

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-05T19:03:39+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T19:04:48+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  \text{ Tổng số hạt trong phân tử là 186}\\
   \Rightarrow 2{p_M} + {n_M} + 4{p_X} + 2{n_X} = 186(1)\\
  \text{ Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54}\\
   \Rightarrow 2{p_M} + 4{p_X} – {n_M} – 2{n_X} = 54(2)\\
  (1) + (2) \Rightarrow 4{p_M} + 8{p_X} = 240\\
   \Rightarrow {p_M} + 2{p_X} = 60(3)\\
  \text{ Số khối của M hơn X là 21}\\
   \Rightarrow {p_M} + {n_M} – {p_X} – {n_X} = 21(4)\\
  \text{ Tổng số hạt trong 2 ion hơn nhau 27}\\
   \Rightarrow 2{p_M} + {n_M} – 2 – 2{p_X} – {n_X} – 1 = 27(5)\\
  (5) – (4) \Rightarrow {p_M} – {p_X} = 9(6)\\
  (3),(6) \Rightarrow {p_X} = 26;{p_M} = 17\\
  M:1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^6}4{s^2}\\
   \Rightarrow \text{ M ở ô 26 chu kì 3 nhóm VIIIB}\\
  X:1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\\
   \Rightarrow \text{ X ở ô 17 chu kì 3 nhóm VIIA}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )