Một hợp chất có thành phần nguyên tố gồm 75% khối lượng là caobon , 25% khối lượng hiđro . biết chất này có tỉ khối đối với hiđro là 8.

Question

Một hợp chất có thành phần nguyên tố gồm 75% khối lượng là caobon , 25% khối lượng hiđro . biết chất này có tỉ khối đối với hiđro là 8.

in progress 0
Autumn 6 ngày 2021-12-04T08:58:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:59:27+00:00

  Đáp án:

   CH4

  Giải thích các bước giải:

   gọi CTHH là CxHy

  ta có

  x : y=75/12 : 25/1=1 :4

  =>CT đơn giản nhất là CH4

  MA=8×2=16 g/mol

  =>16n=16=>n=1

  Vậy CTPT là CH4

  0
  2021-12-04T08:59:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )