một hs thả 200g chì ở nhiệt độ 100°C vào 300g nước ở nhiệt độ 40°C làm nước nóng lên 60°C ? a tính nhiệt lượng nước thu vào? b tính nhiệt dung riêng c

Question

một hs thả 200g chì ở nhiệt độ 100°C vào 300g nước ở nhiệt độ 40°C làm nước nóng lên 60°C ?
a tính nhiệt lượng nước thu vào?
b tính nhiệt dung riêng của chì?

in progress 0
Genesis 4 tuần 2021-07-10T12:04:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:05:40+00:00

  Đáp án:

  $\begin{align}
    & a){{Q}_{thu}}=25200J \\ 
   & b){{c}_{chi}}=3150J/kg.K \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

  ${{m}_{chi}}=0,2kg;{{t}_{chi}}={{100}^{0}}C;{{m}_{nc}}=0,3kg;{{t}_{nc}}={{40}^{0}}C;{{t}_{cb}}={{60}^{0}}C$

  a) nhiệt lượng nước thu vào:

  $\begin{align}
    & {{Q}_{thu}}={{m}_{nc}}.{{c}_{nc}}.({{t}_{cb}}-{{t}_{nc}}) \\ 
   & =0,3.4200.(60-40) \\ 
   & =2520J \\ 
  \end{align}$

  b) khi cân bằng nhiệt xảy ra: 

  $\begin{align}
    & {{Q}_{toa}}={{Q}_{thu}} \\ 
   & \Leftrightarrow {{m}_{chi}}.{{c}_{chi}}.({{t}_{chi}}-{{t}_{cb}})=25200 \\ 
   & \Leftrightarrow 0,2.{{c}_{chi}}.(100-60)=25200 \\ 
   & \Rightarrow {{c}_{chi}}=3150J/kg.K \\ 
  \end{align}$

  0
  2021-07-10T12:05:51+00:00

  Đáp án:

   a ,  25200 J

  b , 3150  $J$ / kg.K

  Giải thích các bước giải:

  Giải:

  a,Nhiệt lượng của 0.3kg nước cần để tăng từ 60 độ C lên 40 độ C là

  $Q_{nước}$ = $C_{nước}$ . $tΔ$ . $m_{nước}$ = 0,3.4200.(60-40) = 25200 (J)

  b,Thả 0.2kg chì ở t1=100 độ C vào 0.3kg nước ở t2=40 độ C. Nước ở 40 độ thu nhiệt để tăng từ 40 độ C đến 60 độ C,chì tỏa nhiệt để giảm từ 100 độ C xuống 60 độ C . Ta có phương trình cân bằng nhiệt là:

  $Q_{nước,thu, vào}$  = $Q_{chì,tỏa,ra}$ 

  0,3.4200.(60-40)=0.2.$C_{chì}$ .(100-60)

  ⇔ 25200=8 . $C_{Chì}$

  ⇔ $C_{Chì}$ = 3150  ($J$ / kg.K)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )