một hs thả 200g chì ở nhiệt độ 100°C vào 300g nước ở nhiệt độ 40°C làm nước nóng lên 60°C ?a tính nhiệt lượng nước thu vào?b tính nhiệt dung riêng của

Question

một hs thả 200g chì ở nhiệt độ 100°C vào 300g nước ở nhiệt độ 40°C làm nước nóng lên 60°C ?a tính nhiệt lượng nước thu vào?b tính nhiệt dung riêng của chì?

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-10T12:00:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:02:06+00:00

  *Tóm tắt:

  $m_{2}$ = 200g = 0,2kg

  $t_{2}$ = 100°C

  $m_{1}$ = 300g = 0,3kg

  $C_{1}$ = 40°C

  C1= 4190J/kg.K

  t1 = 100°C

  t = 60°C

  Tìm C2 ? J/kg.K C2

  *giải:

  a. Nhiệt lượng nước thu vào là:

  Q = m1 x C1(t – t1)

      = 0,3 x 4190(60 – 40)

      = 25140 J

  b. Nhiệt dung riêng của chì là:

  $Q_{tỏa}$ =$c_{1}$ x $m_{1}$ ($t_{1}$ – t) = $Q_{Thu}$

  $c_{1}$ = 0,3 ( 100 – 60 ) = 12

  $c_{1}$ = 25140 : 12 = 2095 J/Kg. K°C

  #chuccauhoctot♡ ♡ ♡

  #TTLD_Shinichi_Kudou#

  ~~~~~~~~~~♡Munz♡~~~~~~~~~~

  0
  2021-07-10T12:02:29+00:00

  Đáp án:

   3150 J/Kg.K

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 200g = 0,2 kg; 300g = 0,3 kg

  a, Nhiệt lượng nước thu vào là:

  Q thu = $m_{2}$ . $c_{2}$ . ( t – $t_{2}$ ) = 0,3 . 4200 . ( 60 – 40 ) = 25200 (J)

  b, Nhiệt lượng chì tỏa ra là:

  Q tỏa = $m_{1}$ . $c_{1}$ . ( $t_{1}$ – t ) = 0,2 . $c_{1}$ . ( 100 – 60 ) = $c_{1}$ . 8

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:

  Q tỏa = Q thu

  -> $c_{1}$ . 8 = 25200

  -> $c_{1}$ = 25200 : 8 = 3150 ( J/Kg.K )

  Đ/s: …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )