Một xí nghiệp có hợp đồng, sản xuất một số dụng cụ trong 30 ngày, do cải tiến kĩ thuật nên năng suất của xí nghiệp tăng 20%. Do đó chỉ trong 28 ngày x

Question

Một xí nghiệp có hợp đồng, sản xuất một số dụng cụ trong 30 ngày, do cải tiến kĩ thuật nên năng suất của xí nghiệp tăng 20%. Do đó chỉ trong 28 ngày xí nghiệp không những đã hoàn thành đc kế hoạch mà còn vượt mức 18 dụng cụ. Tính số tấn dụng cụ xí nghiệp sản xuất theo hợp đồng.

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-24T21:01:28+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-24T21:03:24+00:00

    Gọi số tấn dụng cụ xí nghiệp sản xuất theo hợp đồng là $x(x>0)$

    Khi đó trong 1 ngày xí nghiệp dự định sẽ làm được $\dfrac{x}{30}$ sản phẩm

    Thực tế thì xí nghiệp làm được $\dfrac{x+18}{28}$ sản phẩm (vượt mức 18 dụng cụ)

    Mà năng suất xí nghiệp tăng 20% nên ta có phương trình:

    `\frac{x}{30}+20%.\frac{x}{30}=\frac{x+18}{28}`

    `⇔\frac{6}{5}.\frac{x}{30}=\frac{x+18}{28}`

    $⇔\dfrac{6x}{150}=\dfrac{x+18}{28}$

    $⇔6x.28=150.(x+18)$

    $⇔168x=150x+2700$

    $⇔18x=2700$

    $⇔x=150(t/m)$

    Vậy số tấn dụng cụ xí nghiệp sản xuất là $150$ tấn

    Sơ đồ

                     Tấn dụng cụ                   Ngày                        Năng suất

    Dự định             x                              30                                x/30

    Thực tế            x+18                          28                               x+18/28

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )