Một kho gạo có 60 tấn gạo tẻ và gạo nếp trong đó số gạo nếp bằng 3/7 số gạo tẻ. Tính số gạo nếp, gạo tẻ có trong kho?

Question

Một kho gạo có 60 tấn gạo tẻ và gạo nếp trong đó số gạo nếp bằng 3/7 số gạo tẻ. Tính số gạo nếp, gạo tẻ có trong kho?

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-09-27T21:55:13+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-27T21:56:19+00:00

  Tổng số phần bằng nhau là : 3+7=10 (phần)

  giá trị 1 phần là : 60:10=6 tấn

  Trong kho có số gạo tẻ là : 6 nhân 7 = 42 số gạo tẻ

  trong kho có số gạo nếp là 6 nhân 3 = 18 số gạo nếp

  đáp số: gạo tẻ 42

  gạo nếp 18

  2
  2021-09-27T21:56:22+00:00

  Đáp án:

  Số gạo tẻ: 42 tấn

  Số gạo nếp: 18 tấn

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số phần bằng nhau là :

  3 + 7=10 (phần)

  Giá trị 1 phần là :

  60 : 10 = 6 (tấn)

  Số gạo tẻ có trong kho là :

  6 * 7 = 42 (tấn)

  Số gạo nếp có trong kho là:

  6 * 3 = 18 (tấn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )