Một kho nhận hàng 2 lần. Lần thứ nhất nhận 24 tấn 7 tạ hàng Lần thứ 2 nhận 32 tấn 800 kg hàng. Say đó người ta dùng ô tô để chuyển hết số hàng đó ,

Question

Một kho nhận hàng 2 lần. Lần thứ nhất nhận 24 tấn 7 tạ hàng Lần thứ 2 nhận 32 tấn 800 kg hàng. Say đó người ta dùng ô tô để chuyển hết số hàng đó , cứ 3 xe thì chở được 75 tạ. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu xe ?

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-16T07:31:00+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-16T07:32:34+00:00

  Đáp án:

  bạn đổi 24 tấn ra tạ , 32 tấn 800kg ra tạ sau đó cộng lại chia 75 rồi nhân vói 3 là ra. Bạn tự viết lời nhé

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-16T07:32:50+00:00

  Đáp án:

  23 xe.

  Giải thích các bước giải:

  Đổi : 24 tấn 7 tạ = 247 tạ

  32 tấn 800kg = 328 tạ

  Cả hai lần kho nhận được tất cả số tạ hàng là :

  247 + 328 = 575 (tạ)

  Mỗi xe chở được số tạ hàng là :

  75 : 3 = 25 (tạ)

  Để chở hết số hàng, người ta cần số xe là :

  575 : 25 = 23 (xe)

  Đáp số : 23 xe.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )