Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có diện tích đáy $S=60cm^2,$ cao 10cm nổi trên mặt hồ nước có chiều sâu 0,53m. Phần gỗ chìm trong nước cao 3cm, cho $d_{

Question

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có diện tích đáy $S=60cm^2,$ cao 10cm nổi trên mặt hồ nước có chiều sâu 0,53m. Phần gỗ chìm trong nước cao 3cm, cho $d_{nước}=10000N/m^3$.
a) Tính trọng lượng riêng của khối gỗ.
b) Tính công tối thiểu của lực để có thể nhúng chìm gỗ xuống đáy hồ .

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-11-25T00:27:41+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:29:39+00:00

  Đáp án:

   $A=0,273J$

  a, Lực đẩy Ác-si-mét: $F_A=d_n.V_c=d_n.h_c.S=10000.0,03.0,006=1,8N$

  $P=F_A=1,8N$

  Trọng lượng riêng của khối gỗ:

  $d=\frac{P}{V}=\frac{P}{h.S}=\frac{1,8}{0,1.0,006}=3000N/m^3$

  b, Lực đẩy Ác-si-mét khi khối gỗ chìm toàn bộ là:

  $F_A’=V.d_n=0,1.0,006.10000=6N$

  Giá trị trung bình của lực đẩy Ác-si-met là:

  $F_{At}=\frac{F_A+F_A’}{2}=\frac{1,8+6}{2}=3,9N$

  Công tối thiểu cần dùng:

  $A=F_{At}.(h-h’)=3,9(0,1-0,03)=0,273J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )