Một khối gỗ nếu thả trong nước thì nổi 1/3 thể tích. Nếu thả trong dầu thì nổi 1/4 thể tích. Hãy xác định trọng lượng riêng của dầu. Biết trọng lượng

Question

Một khối gỗ nếu thả trong nước thì nổi 1/3 thể tích. Nếu thả trong dầu thì nổi 1/4 thể tích. Hãy xác định trọng lượng riêng của dầu. Biết trọng lượng riêng của nước là 1g/cm³.

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-07-06T07:50:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T07:52:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi trọng lượng riêng của nước là  $d_{1}$ , trọng lượng riêng của dầu là $d_{2}$

  Độ lớn lực đẩy As si met tác dụng lên vật khi vật nổi $\frac{1}{3}$thế tích trong nước là :

  Do vật nổi nên 

  Độ lớn lực đẩy As si met tác dụng lên vật khi vật nổi $\frac{1}{4} thế tích trong dầu là : 

  F

  Do vật nổi nên 

  Từ 

  0
  2021-07-06T07:52:37+00:00

  Đáp án: $d_d=8888,(8) \ N/m^3$

  Giải:

  $D_n=1 \ g/cm^3=1000 \ kg/m^3$

  Khi thả khối gỗ vào trong nước:

  `V_n=V-\frac{1}{3}V=\frac{2}{3}V`

  `P=F_{A_n}` (1)

  Khi thả khối gỗ vào trong dầu:

  `V_d=V-\frac{1}{4}V=\frac{3}{4}V`

  `P=F_{A_d}` (2)

  Từ (1) và (2)

  → `F_{A_n}=F_{A_d}`

  → `10D_nV_n=10D_dV_d`

  → `D_nV_n=D_dV_d`

  → `\frac{2}{3}VD_n=\frac{3}{4}VD_d`

  → `8D_n=9D_d`

  → $D_d=\dfrac{8}{9}D_n=\dfrac{8}{9}.1000=888,(8) \ (kg/m^3)$

  → $d_d=10D_d=10.888,(8)=8888,(8) \ (N/m^3)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )