Một khu đất hình thang có đáy bé bằng `2/3` đáy lớn. Nếu tăng thêm đáy bé `8m` thì được một hình bình hành với diện tích tăng thêm là `24cm^2`. Tính d

Question

Một khu đất hình thang có đáy bé bằng `2/3` đáy lớn. Nếu tăng thêm đáy bé `8m` thì được một hình bình hành với diện tích tăng thêm là `24cm^2`. Tính diện tích khu đất ban đầu.

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-07-23T04:23:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:24:35+00:00

  `text{Vì nếu tăng thêm đáy bé 8 m thì được một hình bình hành nên đáy lớn hơn đáy bé là : 8 m .}`

  `text{Coi đáy lớn của khu đất là : 3 phần .}`

          `text{Đáy bé của khu đất là : 2 phần .}`

      `text{Đáy bé của khu đất đó là : }`

         `text{8 : ( 3 – 2 ) xx 2 = 16 ( m )}`

       `text{Đáy lớn của khu đất đó là :}`

          `text{ 8 + 16 = 24 ( m )}`

        `text{Chiều cao của khu đất đó là :}`

           `text{24 x 2 : 8 = 6 ( m )}`

         `text{Diện tích của khu đất ban đầu là :}`

            `text{( 16 + 24 ) x 6 : 2 = 120 ( m² )}`

                                            `text{Đáp số : 120 m² .}`

  0
  2021-07-23T04:24:41+00:00

  Đáp án:

   120(m^2)

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao của hình bình hành hay chiều cao của hình thang là: 24 x 2 : 8 = 6(m)
  Vì 2 cạnh đối diện của hình bình hành bằng nhau nên đáy bé kém đáy lớn 8 m
  Ta có sơ đồ:
  Đáy bé   I—–I—–I 8m 
  Đáy lớn  I—–I—–I—–I
  Đáy bé là: 8 : (3-2) x 2 = 16(m)
  Đáy lớn là: 16 + 8 = 24(m)
  Diện tích hình thang đó là: (16 + 24) x 6 : 2 = 120(m^2)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )