Một khu vườn hcn có chiều dài hơn chiều rộng 4m. Nếu tăng chiều dài thêm 7m và giảm chiều rộng 5m thì diện tích giảm 29m ². Tính kích thước ban đầu củ

Question

Một khu vườn hcn có chiều dài hơn chiều rộng 4m. Nếu tăng chiều dài thêm 7m và giảm chiều rộng 5m thì diện tích giảm 29m ². Tính kích thước ban đầu của khu vườn hcn

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-08-21T17:24:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:26:09+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là:`x(m)(x>4)`

  chiều dài hơn chiều rộng `4m`

  `\to` Chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là:`x-4(m)`

  `\to` Diện tích ban đầu là:`x(x-4)(m^2)`

  Nếu tăng chiều dài thêm `7m`

  `\to` Chiều dài lúc sau là: `x+7(m)`

  Nếu giảm chiều rộng `5m`

  `\to` Chiều rộng lúc sau là:`x-4-5=x-9(m)`

  `\to` Diện tích lúc sau là:`(x-9)(x+7)`

  Mà: sau khi tăng chiều dài thêm `7m` và giảm chiều rộng `5m` thì diện tích giảm `29m ^2`

  `\to` Ta có phương trình:

  `x(x-4)-29=(x-9)(x+7)`

  `⇔x^2-4x-29=x^2-2x-63`

  `⇔x^2-4x-x^2+2x=-63+29`

  `⇔-2x=-34`

  `⇔x=17`

  Ta có: `x=17` thoả mãn điều kiện của ẩn

  Vậy chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là:`17m`

  Chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là:`17-4=13m`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )