Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu trên treo vào điểm cố định. Treo vào đầu dưới của lò xo quả nặng có khối lượng 0,15 kg thì lò xo dãn 2 cm.

Question

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu trên treo vào điểm cố
định. Treo vào đầu dưới của lò xo quả nặng có khối lượng 0,15 kg thì lò xo dãn 2
cm. Lấy g = 10 m/s 2 .
a) Tính độ cứng của lò xo.
b) Để lò xo dãn 3 cm thì phải treo thêm vào lò xo một vật có khối lượng bao
nhiêu?

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-17T06:52:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:54:09+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.k = 75N/m\\
  b.m’ = 0,225kg
  \end{array}\) 

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Độ cứng của lò xo là:

  \(\begin{array}{l}
  P = {F_{dh}}\\
   \Rightarrow mg = k\Delta l\\
   \Rightarrow k = \dfrac{{mg}}{{\Delta l}} = \dfrac{{0,15.10}}{{0,02}} = 75N/m
  \end{array}\)

  b.

  Khối lượng của vật lúc này là:

  \(\begin{array}{l}
  P’ = {F_{dh}}’\\
   \Rightarrow m’g = k\Delta l’\\
   \Rightarrow m’ = \dfrac{{k\Delta l’}}{g} = \dfrac{{75.0,03}}{{10}} = 0,225kg
  \end{array}\)

  0
  2021-08-17T06:54:23+00:00

  Đáp án:

   ta có  F=p

  kΔl=mg

  k=0,15*10/0.02=75

  b)

  kΔl=mg

  m=75*0,03/10=0,225

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )