Một loại xăng là hỗn hợp của 2 ankan có công thức phân tử là C7H16 và C8H18 có tỷ lệ mol là 1:4 . Để đốt cháy hoàn toàn 0.5 mol loại xăng đó thì phải

Question

Một loại xăng là hỗn hợp của 2 ankan có công thức phân tử là C7H16 và C8H18 có tỷ lệ mol là 1:4 . Để đốt cháy hoàn toàn 0.5 mol loại xăng đó thì phải dùng hết bao nhiêu lít oxi và phải thải hết bao nhiêu lít CO2 trong khí quyển . Biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn

in progress 0
Everleigh 4 ngày 2021-12-06T15:13:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:14:49+00:00

  Đáp án:Vo2=136,64(l)

  Vco2=87,36(l)

   

  Giải thích các bước giải:

  N hỗn hợp =0.5 mol

  Tỉ lệ n c7h16/ n c8h18 =1/4

  Vậy ta có nC7H16 =0.1 mol , nC8H18 =0.4 mol

  (Mình sẽ viết pt gộp chung , ko cần p cân bằng )

  C7H16,C8H18 + O2=> CO2 +H2O

  Gọi số mol x,y,z lần lượt là số mol O2,CO2,H2O

  Sử dụng bảo toàn nguyên tố

  (Bảo toàn nguyên tố là số mol cá nguyên tố trước phản ứng bằng số mol các nguyên tố sau phản ứng)

  *Bảo toàn nguyên tố C

  y= 0,1.7+0,4.8 

  <=> y= 3,9 mol

  => Vco2= 3,9×22,4=87,36(l)

  *Bảo toàn nguyên tố H

  2z=0,1.16+0,4.18

  <=> z= 4,4 mol

  *Bảo toàn nguyên tố O

  2x=2y+z

  <=> 2x = 2.3,9+4,4

  <=> x =6,1 mol

  => Vo2 = 6,1.22,4=136,64(l)

  0
  2021-12-06T15:15:39+00:00

  Đáp án:

  VO2=136,64l

  VCO2=87,36l

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol C7H16 và C8H18 là a và 4a

  Ta có a+4a=0,5

  ->a=0,1

  ->nC7H16=0,1 và nC8H18=0,4

  Ta có C7H16+11O2->7CO2+8H2O

            0,1         1,1        0,7       0,8

           2C8H18+25O2->16CO2+18H2O

             0,4           5          3,2         3,6

  ->nO2=1,1+5=6,1

  ->VO2=6,1.22,4=136,64l

  nCO2=0,7+3,2=3,9

  ->VCO2=3,9.22,4=87,36l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )