Một loài có bộ NST 2n = 20. Giả sử có một thể đột biến ở 3 cặp NST, trong đó cặp số 4 bị đột biến mất đoạn ở 1 NST, cặp số 5 bị đột biến đảo đoạn ở 1

Question

Một loài có bộ NST 2n = 20. Giả sử có một thể đột biến ở 3 cặp NST, trong đó cặp số 4 bị đột biến
mất đoạn ở 1 NST, cặp số 5 bị đột biến đảo đoạn ở 1 NST; cặp số 9 bị đột biến lặp đoạn ở một NST. Nếu quá
trình giảm phân diễn ra bình thường thì tỷ lệ giao tử bị đột biến và giao tử bình thường lần lượt là
A. 87,5% ; 12,5% B. 12,5%; 87,5% C. 0,78%; 99,22% D. 99,22%; 0,78%

in progress 0
Natalia 11 phút 2021-09-15T22:16:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T22:18:21+00:00

  Đáp án:

  Một loài có bộ NST 2n = 20. Giả sử có một thể đột biến ở 3 cặp NST, trong đó cặp số 4 bị đột biến mất đoạn ở 1 NST, cặp số 5 bị đột biến đảo đoạn ở 1 NST; cặp số 9 bị đột biến lặp đoạn ở một NST. Nếu quá trình giảm phân diễn ra bình thường thì tỷ lệ giao tử bị đột biến và giao tử bình thường lần lượt là

  A. 87,5% ; 12,5%

  B. 12,5%; 87,5%

  C. 0,78%; 99,22%

  D. 99,22%; 0,78%

   

  0
  2021-09-15T22:18:41+00:00

  Đáp án:

  Một loài có bộ NST 2n = 20. Giả sử có một thể đột biến ở 3 cặp NST, trong đó cặp số 4 bị đột biến mất đoạn ở 1 NST, cặp số 5 bị đột biến đảo đoạn ở 1 NST; cặp số 9 bị đột biến lặp đoạn ở một NST. Nếu quá trình giảm phân diễn ra bình thường thì tỷ lệ giao tử bị đột biến và giao tử bình thường lần lượt là

  C. 0,78%; 99,22%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )