Một loài có bộ NST là 2n=20 a) nhóm tế bào của loài mang 400 NST kép. Nhóm tế bào đang ở kì nào ? Số lượng tế bào = bao nhiêu? Cho bt diễn biến của cá

Question

Một loài có bộ NST là 2n=20
a) nhóm tế bào của loài mang 400 NST kép. Nhóm tế bào đang ở kì nào ? Số lượng tế bào = bao nhiêu? Cho bt diễn biến của các tế bào trong nhóm đều như nhau
b) Nhóm tế bào thứ 3 của loài trên mang 640 NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào . NHóm tế bào đang ở kì nào số lượng tế bào là bao nhiêu

in progress 0
Sarah 5 ngày 2021-09-09T14:19:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:20:35+00:00

  Đáp án:

  $20$ tế bào

  Giải thích các bước giải:

  $2n$=$20$

  a/ Nhóm tế bào của loài mang $400$ NST kép. Nhóm tế bào đang ở kì đầu , hoặc kì giữa

  Gọi số tế bào là $a$ ta có : 

  $a$x$20$=$400$ suy ra $a$=$20$

  b,Nhóm tế bào thứ $3$ của loài trên mang $640$ NST đơn đang phân li về $2$ cực của tế bào . Nhóm tế bào đang ở kì sau của nguyên phân 

  Kì sau có $4n$ NST đơn

  Vậy số tế bào là $640$: $4n$=$16$ tế bào

  0
  2021-09-09T14:20:51+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Có 400 NST đang ở dạng kép

  ⇒ Nhóm tế bào đang ở Kì đầu hoặc Kì giữa của Nguyên phân 

  – Số tế bào của nhóm này là:

  400 : 20 = 20 tế bào

  b.

  – Có 640 NST đang ở dạng đơn và phân li về hai cực của tế bào

  ⇒ Nhóm tế bào đang ở Kì sau của Nguyên phân

  – Số tế bào con của nhóm này là:

  640 : 40 = 16 tế bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )