Một lớp có 40 HS gồm 3 loại: giỏi, khá và TB. Số HS giỏi chiếm 1 phần 5 số HS cả lớp. Số HS TB =3 phần 8 số HS còn lại a, tính số HS mỗi loại b, tín

Question

Một lớp có 40 HS gồm 3 loại: giỏi, khá và TB. Số HS giỏi chiếm 1 phần 5 số HS cả lớp. Số HS TB =3 phần 8 số HS còn lại
a, tính số HS mỗi loại
b, tính tỉ số % số HS TB so với HS cả lớp

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-09-01T21:41:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:43:00+00:00

  a)Số học sinh giỏi là :
  40 x 1/5 = 8 ( học sinh )
  Số học sinh còn lại là :
  40 – 8 = 32 ( học sinh )
  số học sinh trung bình là :
  32 x 3/8 = 12 ( học sinh )
  Tổng số học sinh giỏi và số học sinh trung bình là :
  12 + 8 = 20 ( học sinh )

  số học sinh khá là :
  40 – 20 = 20 ( học sinh )
  ĐS: giỏi : 8 học sinh
  khá : 20 học sinh
  trung bình : 12 học sinh

  b)tỉ số phần trăm cảu sô học sinh trung bình so với số học sinh cảu cả lớp là

  20:40×100 =50%

  đáp số 50%

  câu a) mình có  cách 2 cho bn nè 

  cách kia bn ko hiểu bn lm cách 2 cx đc nè

  a)Số học sinh giỏi của lớp đó là :
          40 x1/5=8(học sinh)
  Số học sinh trung bình của lớp đó là :
          (40-8) x3/8=12(học sinh )
  Số học sinh khá của lớp đó là :
           40-(8+12)=20(học sinh)

                           đáp số giỏi: 8 học sinh 

                                        trung bình: 12 học sinh 

                                         khá: 20 họ sinh

  Hidden ninja

  0
  2021-09-01T21:43:10+00:00

  Bạn tham khảo : 

  a , Số học sinh giỏi của lớp là :

  $40 . \dfrac{1}{5} = 8$ ( học sinh )

  Số học sinh còn lại là :

  $40 – 8 = 32$ ( học sinh )

  Số học sinh trung bình của lớp là :

  $32.\dfrac{3}{8} = 12 $( học sinh )

  Số học sinh khá của lớp là :

  $32-12 = 20$( học sinh )

  b, Tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với cả lớp là :

  $\dfrac{12.100}{40} = 30$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )