Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực : giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60% số họ

Question

Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực : giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại.
a, Tính số học sinh mỗi loại
b, Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình
c, Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp

in progress 0
Valentina 7 ngày 2021-09-02T13:17:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:18:55+00:00

  Đáp án:

  Đổi 60%= 3/5

  a. Số học sinh giỏi là: 

      45. 2/9= 10( học sinh)

   Số học sinh khá là:

     (45-10).3/5= 21( học sinh)

   Số học sinh trung bình là:

  45-(10+21)= 14( học sinh)

  b. tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình là:

     10:14= 0,7142…..= 71,42%

  c. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp là:

     10:45=0,2222=22,22% 

                             làm đc bằng này thôi

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-02T13:19:30+00:00

  Đáp án:  a) 10 ;21;14

  b)71,42 (phần trăm )

  c)22,22 (phần trăm)

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có : 60 phần trăm = 3/5 

  a ) số h.sinh giỏi : 45 x 2/9 =10 ( h. sinh )

  số h.sinh khá : (45 – 10) x 3/5 =21 (h.sinh)

  số h.sinh trung bình : 45- 10-21 =14(h.sih)

  b)tỉ số giữa hs giỏi và hs t.bình :  10 : 14 = 71,42 (phần trăm )

  c)Số học sinh giỏi chiếm số phần trăm học sinh của cả lớp :   10 :45 =22,22 (phần trăm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )