Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3giay hỏi hỏi lực tác dụng vào vật là bao

Question

Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3giay hỏi hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-12-02T07:04:58+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-12-02T07:06:45+00:00

  Đáp án:

  \(4N\)

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc của vật là:

  \(a = \dfrac{{{v_2} – {v_1}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{8 – 2}}{3} = 2m/{s^2}\)

  Lực tác dụng vào vật là:

  \(F = ma = 2.2 = 4N\)

  0
  2021-12-02T07:06:56+00:00

  Đáp án: 4N

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc mà lực gây ra: \(a = \dfrac{{v – {v_0}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{8 – 2}}{3} = 2\left( {m/{s^2}} \right)\)

  Lực có độ lớn: \(F = ma = 2.2 = 4\left( N \right)\)  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )