Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1,2 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 120 độ C đẳng tích. Tính áp suất của khối khí trong?

Question

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1,2 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 120 độ C đẳng tích. Tính áp suất của khối khí trong?

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-28T14:48:58+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:50:12+00:00

  Đáp án:

   p’ = 1,26atm

  Giải thích các bước giải:

  ÁP dụng phương trình đẳng tích ta có:

  \[\frac{{p’}}{{T’}} = \frac{p}{T} \Leftrightarrow \frac{{p’}}{{120 + 273}} = \frac{{1,2}}{{100 + 273}} \Rightarrow p’ = 1,26atm\]

  0
  2021-09-28T14:50:17+00:00

  Đáp án: `p_2=1,3(atm)`

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: `100^o C= 373^o K`

         `120^o C=393^0 K`

  Áp dụng định luật Sác-lơ:

  `(p_1)/(T_1)=(p_2)/(T_2) `

  `⇒ (1,2)/373=(p_2)/393`

  `⇒ p_2=1,3(atm)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )