Một lượng khí có thể tích 10l áp suất là 2atm nhiệt độ 27°c thực hiện quá trình đẳng áp nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi tính thể tích sau quá trình đẳ

Question

Một lượng khí có thể tích 10l áp suất là 2atm nhiệt độ 27°c thực hiện quá trình đẳng áp nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi tính thể tích sau quá trình đẳng áp

in progress 0
Abigail 14 phút 2021-09-09T14:42:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:43:47+00:00

  Đáp án:

   20 (l)

  Giải thích các bước giải:quá trình trên là đẳng áp tức áp suất ko đổi ta có :

  V1/T1=V2/T2 ⇔V1/T1=V2/2T1   (nhiệt độ tăng gấp đôi T2= 2T1)

  ⇔V1=V2/2 ⇒V2 = 2V1 = 2*10 = 20 (l)

   tóm tắt: trạng thái 1 : V1 = 10l : p1 = 2atm ; T1 = 300K ( tức 27 độ C)

  trạng thái 2 : V2 = ? ; p2=p1=2atm(do đẳng áp) ; T2=2T1=600K

  do ở trên mik thu T2 về T1 nên lược bỏ đi giá trị nhiệt độ nên bài toán và phép tính sẽ ngắn gọn đi bớt và đơn giản hơ nhiều

  0
  2021-09-09T14:44:08+00:00

  Đáp án:

  \({V_2} = 20l\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {T_1} = {t_1} + 273 = 27 + 273 = 300^\circ K\\
  {T_2} = 2{T_1} = 2.300 = 600^\circ K
  \end{array}\)

  Vì là quá trình đẳng áp nên:

  \(\dfrac{{{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{V_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow {V_2} = \dfrac{{{V_1}{T_2}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{10.600}}{{300}} = 20l\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )