Một mảnh vườn hình thang có đáy bé bằng 115m,đáy lớn bằng 200m.chiều cao bằng 40m.Biết rằng cứ 100m² diện tích đất trồng rau cho thu hoạch 2,5 triệu đ

Question

Một mảnh vườn hình thang có đáy bé bằng 115m,đáy lớn bằng 200m.chiều cao bằng 40m.Biết rằng cứ 100m² diện tích đất trồng rau cho thu hoạch 2,5 triệu đồng.Hỏi nếu toàn bộ mảnh vườn dùng trồng rau thì sẽ cho thu hoạch bao nhiêu tiền?

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-07-05T17:02:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:03:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   diện tích mảnh vườn là:

  (115+200)/2 . 40 = 6300(m2)

  số tiền khi thu  hoạch toàn bộ mảnh vườn là:

  6300 / 100 . 2,5 = 157,5 (triệu đồng)

  0
  2021-07-05T17:04:55+00:00

              Bài giải        

  Diện tích mảnh vườn là:

                 (115+200)/2 . 40 = 6300(m2)

  Số tiền khi thu  hoạch toàn bộ mảnh vườn là:

                    6300 / 100 . 2,5 = 157,5 (triệu đồng)

                                                Đáp số:157,5 triệu đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )