Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng . Cuộn thứ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu 1 đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000KW .

Question

Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng . Cuộn thứ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu 1 đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000KW . Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp 11KV
a, Tính hiệu điện thế hai đầu cuộn dây thứ cấp
b, Cho công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 400KW . Tính điện trở của toàn bộ dây

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-07-24T21:14:28+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:15:44+00:00

  Đáp án:

   $\begin{align}
    & {{U}_{2}}=220kV \\ 
   & R=160\Omega  \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

   ${{N}_{1}}=500vong;{{N}_{2}}=10000vong;P=11000k\text{W};{{U}_{1}}=11kV$

  a) Hiệu điện thế hai đầu dây cuộn thứ cấp: 

  $\begin{align}
    & \frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}} \\ 
   & \Rightarrow {{U}_{2}}={{U}_{1}}.\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}={{11.10}^{3}}.\dfrac{10000}{500}=220kV \\ 
  \end{align}$

  b) Công suất hao phí: 

  $\begin{align}
    & {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{U_{2}^{2}} \\ 
   & \Rightarrow R=\dfrac{{{P}_{hp}}.U_{2}^{2}}{{{P}^{2}}}=\dfrac{{{400.10}^{3}}.{{({{220.10}^{3}})}^{2}}}{{{({{11000.10}^{3}})}^{2}}}=160\Omega  \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )