Một máy biến thế gồm cuộn thứ so cap 500 vòng , cuộn thứ cấp 40 000 vòng , được đặt tại máy phát điện a, Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp .

Question

Một máy biến thế gồm cuộn thứ so cap 500 vòng , cuộn thứ cấp 40 000 vòng , được đặt tại máy phát điện
a, Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp . Biết đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hđt 400V
b. Dùng máy biến thế trên để tăng áp rồi tải một công suất điện bằng 1 000 000 W bằng đường dây tải điện trở là 40 ôm . Tính công suất hao phí
c. Nếu giảm công suất hao phí bằng 1000W thì hiệu điện thế lúc này là ( giúp mình câu c này gấp với )

in progress 0
Anna 17 phút 2021-09-09T13:34:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:36:14+00:00

  Đáp án:

  a. 32000V

  b. 39062,5W

  c. 200000V 

  Giải thích các bước giải:

  a. Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:

  \[\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{40000}}{{500}} = 80 \Rightarrow {U_2} = 80{U_1} = 80.400 = 32000V\]

  b. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải là:

  \[{P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{P^2}}}{{{U_2}^2}}R = \frac{{{{1000000}^2}}}{{{{32000}^2}}}.40 = 39062,5W\]

  c. Để giảm công suất hao phí bằng 1000W, hiệu điện thế lúc này là:

  \[{P_{hp}}’ = I{‘^2}R = \frac{{{P^2}}}{{U{‘^2}}}R \Rightarrow U’ = \sqrt {\frac{R}{{{P_{hp}}’}}} .P = \sqrt {\frac{{40}}{{1000}}} .1000000 = 200000V\]

  0
  2021-09-09T13:36:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  c) Nếu giảm công suất hao phí bằng 1000W thì hiệu điện thế lúc này là:

  Php = (R . P²)/U2’² ⇒ U2’² = (R . P²)/Php = (40 . 1000000²)/1000 = 40000 . $10^{6}$ 

  ⇒ U2′ = √(40000 . $10^{6}$) = 200000 (V)

  Vậy nếu giảm công suất hao phí bằng 1000W thì hiệu điện thế lúc này là 200000 V

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )