Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng l00kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 40cm. Cho biết khi va chạm búa máy

Question

Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng l00kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 40cm. Cho biết khi va chạm búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất đối với cọc là bao nhiêu?

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-07-08T17:32:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:33:33+00:00

  Công toàn phần quả nặng rơi xuống sinh ra là:

  A = P.h= 100.10.5 = 5000(J)

  Công có ích do quả nặng rơi xuống sinh ra là:

  A1 = 80%.A = 4000(J)

  Lực cản của đất đối với cọc là:

  F = A1:s = 4000/0,4 = 10000(N) 

  0
  2021-07-08T17:34:22+00:00

  Đáp án:

  Fc = 10000N 

  Giải thích các bước giải:

  Công toàn phần máy có thể gây ra là:

  ${A_{tp}} = P.h = 10m.h = 10.100.5 = 5000J$

  Công máy truyền cho cọc là:

  ${A_i} = 80\% .{A_{tp}} = 80\% .5000 = 4000J$

  Công cản của đất chính bằng công mà máy truyền cho cọc:

  ${A_i} = {A_c} = {F_c}.s \Rightarrow {F_c} = \dfrac{{{A_i}}}{s} = \dfrac{{4000}}{{0,4}} = 10000N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )