Một miếng chì khối lượng 80g và 1 miếng đồng khối lượng 300g cùng dc đun nóng đến 100 độ C rồi thả vào 1 châu nước. Nhiệt độ cuối cùng của nước là 60

Question

Một miếng chì khối lượng 80g và 1 miếng đồng khối lượng 300g cùng dc đun nóng đến 100 độ C rồi thả vào 1 châu nước. Nhiệt độ cuối cùng của nước là 60 độ C. Hỏi nhiệt lượng nước thu vào là bao nhiêu?

in progress 0
Anna 3 tuần 2021-07-11T13:38:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:39:52+00:00

  đổi: `80g=0,08kg`; `300g=0,3kg`

  nhiệt lượng miếng đồng và chì tỏa ra là:

  `Qtỏa=(m1.c1+m2.c2).(t’-t)=(0,08.130+0,3.380).(100-60)=4976J`

  nhiệt lượng nước thu vào là:

  ta có: `Qtỏa=Qthu`

  `⇒Qthu=4976J`

  0
  2021-07-11T13:40:14+00:00

  Đáp án:

   ${{Q}_{nc}}=4976J$

  Giải thích các bước giải:

   ${{m}_{chi}}=0,08kg;{{m}_{dong}}=0,3kg;{{t}_{0}}={{100}^{0}}C;{{t}_{cb}}={{60}^{0}}C$

  Khi có sự cân bằng nhiệt xảy ra:

  nhiệt lượng nước thu vào: 

  $\begin{align}
    & {{Q}_{toa}}={{Q}_{thu}} \\ 
   & \Leftrightarrow \left( {{m}_{chi}}.{{c}_{chi}}+{{m}_{d}}.{{c}_{d}} \right).({{t}_{0}}-{{t}_{cb}})={{Q}_{nc}} \\ 
   & \Rightarrow {{Q}_{nc}}=(0,08.130+0,3.380).(100-60) \\ 
   & =4976J \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )