Một miếng đồng nặng 600g nung nóng lên tới 90 độ c rồi thả vào bình đựng nước ở 25 độ c. biết c nước= 4200j/kg.k , c đồng= 380j/kg.k. Xem sự trao đổi

Question

Một miếng đồng nặng 600g nung nóng lên tới 90 độ c rồi thả vào bình đựng nước ở 25 độ c. biết c nước= 4200j/kg.k , c đồng= 380j/kg.k. Xem sự trao đổi nhiệt chỉ xảy ra giữa nc và đồng
a/ tính nhiệt lượng đồng tỏa ra. Biết khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ hỗn hợp là 32 độ c
b/ Tính khối lượng nc ban đầu

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-09-08T14:15:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:17:07+00:00

  Đáp án:

   $\text{Tóm tắt : }$

  $\text{$m_{2}$ = 600g = 0,6 kg }$

  $\text{$t_{2}$ = $90^{o}$C }$

  $\text{$c_{2}$ = 380 j/kg.K }$

  $\text{t = $32^{o}$C }$

  $\text{$t_{1}$ = $25^{o}$C }$

  $\text{$c_{1}$ = 4200 j/kg.k }$

  ___________________________

  $\text{a) $Q_{2}$ ? b) $m_{1}$ ? }$ 

      $\text{        giải }$

  $\text{a) Nhiệt lượng tỏa ra của miếng đồng là : }$

  $\text{$Q_{2}$ = $m_{2}$. $c_{2}$ . ($t_{2}$ – t)  }$

        $\text{       = 0,6 . 380 . (90-32)= 13224 (j) }$

  $\text{b) Phương trình cân bằng nhiệt : }$

  $\text{$Q_{1}$ = $Q_{2}$ }$

  $\text{<=> $m_{1}$ . $c_{1}$ .(t-$t_{1}$ = 13224 (j) }$

  $\text{<=> $m_{1}$ . 4200 . (32-25) = 13224 (j) }$

  $\text{<=>$m_{1}$ = $\dfrac{13224}{4200.(32-25)}$ }$

  $\text{<=> $m_{1}$ = 0,45 kg }$

   

  0
  2021-09-08T14:17:12+00:00

  Đáp án:

   a. $Q_{toả} = 13224J$ 

  b. $m_{nước} = 0,45kg$

  Giải thích các bước giải:

   a. Nhiệt lượng miếng đồng toả ta là: 

  $Q_{toả} = m_{đồng}.c_{đồng}(90 – 32) = 0,6.380.58 = 13224J$ 

  b. Gọi khối lượng nước ban đầu là $m_{nước}$. Nhiệt lượng nước thu vào để nóng lên là: 

  $Q_{thu} = m_{nước}.c_{nước}(32 – 25) = m_{nước}.4200.7 = 29400m_{nước}$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ hay: 

  $29400m_{nước} = 13224$ 

  $<=> m_{nước} = 0,45$ 

  Vậy khối lượng nước ban đầu là 0,45kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )