Một một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m chiều rộng 1,2m chiều cao bằng 4/3 chiều rộng hỏi A, bể chứa được bao nhiêu lít nước B, hiện tại b

Question

Một một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m chiều rộng 1,2m chiều cao bằng 4/3 chiều rộng
hỏi
A, bể chứa được bao nhiêu lít nước
B, hiện tại bể đang chứa 65% thể tích nước. Tính khoảng cách từ mặt nước lên miệng bể

in progress 0
Eden 5 ngày 2021-09-26T16:13:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:14:33+00:00

  Đáp án:

   `↓`

  Giải thích các bước giải:

   bể chứa đc là : ` 1,5 . 1,2 . ( 1,2 . 4/3 ) = 2,88m^3  = 2880l `

  chứa là :  ` 2880 .65 : 100 = 1872l = 1,872m^3 `

  khoảng cách là  : ` 1,6 – ( 1,872 :  1,5 . 1,2 ) = 0,56m `

  đáp số ……

  0
  2021-09-26T16:14:53+00:00

  Chiều cao là :

  `1,2 × 4/3 = 1,6 (m)`

  Bể chứa tối đa :

  `1,5 × 1,2 × 1,6 = 2,88 (m³)`

  `2,88m³ = 2880dm³ = 2880` `lít`

  Bể đang chứa số mét khối nước là : :

  `2880 ÷ 100 × 65 = 1872` `(lít)`

  `1872` `lít` `= 1872dm³ = 1,872m³`

  Chiều cao nước có trong bể là :

  `1,872 ÷ (1,5 × 1,2) = 1,04 (m)`

  Khoảng cách từ mặt nước đến miệng bể là :

  `1,6 – 1,04 = 0,56 (m)`

  Đáp số : `a : 2880` `lít`

                 `b : 0,56m`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )