một người bán hết số trứng trong 6 lần. lần đầu bán được 1/2 số trứng và 1/2 quả.lần thứ hai bán được 1/2 số trứng còn lại và 1/2 quả. lần thứ 3 bán đ

Question

một người bán hết số trứng trong 6 lần. lần đầu bán được 1/2 số trứng và 1/2 quả.lần thứ hai bán được 1/2 số trứng còn lại và 1/2 quả. lần thứ 3 bán được được 1/2 số trứng còn lại sau hai lần thứ 2 và 1/2 quả.người đó cứ tiếp tục bán như thế cho đến lần thứ sáu bán 1/2 số trứng còn lại sau 5 lần và 1/2 quả thì hết.Hỏi người đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?
Giải theo cách lớp 5 các bn nha!!!

in progress 0
Maria 11 phút 2021-09-12T07:58:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T08:00:37+00:00

  Bài này là tính ngược từ dưới lên trên nhé

  Sau khi bán lần 5,còn số trưng là:

  (0+1/2):1/2=1(quả)

  Sau khi bán lần 4,còn số trưng là:

  (1+1/2):1/2=3(quả)

  Sau khi bán lần 3,còn số trưng là:

  (3+1/2):1/2=7(quả)

  Sau khi bán lần 2,còn số trưng là:

  (7+1/2):1/2=15(quả)

  Sau khi bán lần 1,còn số trưng là:

  (15+1/2):1/2=31(quả)

  Số quả ban đầu là:

  (31+1/2):1/2=63(quả)

  Đáp số: 63 quả

  0
  2021-09-12T08:00:47+00:00

  Sau khi bán lần 5, số trứng còn lại là:

  ( 0 + $\frac{1}{2}$ ) : $\frac{1}{2}$ = 1 ( quả )

  Sau khi bán lần 4,số trứng còn lại là :

  ( 1 + $\frac{1}{2}$ ) ÷ $\frac{1}{2}$ = 3 ( quả )

  Sau khi bán lần 3 , số trứng còn lại là:

  ( 3 + $\frac{1}{2}$ ) ÷ $\frac{1}{2}$ = 7 ( quả )

  Sau khi bán lần 2,số trứng còn lại là:

  ( 7 + $\frac{1}{2}$ ) ÷ $\frac{1}{2}$ = 15 ( quả )

  Sau khi bán lần 1 , số trứng còn lại là:

  ( 15 + $\frac{1}{2}$ ) ÷ $\frac{1}{2}$ = 31 ( quả )

  Số trứng ban đầu là:

  ( 31 + $\frac{1}{2}$ ) ÷ $\frac{1}{2}$ = 63 ( quả )

                        Đáp số: 63 quả

  Học Tốt ≈≈

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )