một người bán táo lần thứ nhất bán 1/5 số táo , lần thứ hai bán hơn lần thứ nhất 1/6 số táo lần thứ ba bán số táo bằng nửa số táo đã bán 2 lần đầu . H

Question

một người bán táo lần thứ nhất bán 1/5 số táo , lần thứ hai bán hơn lần thứ nhất 1/6 số táo lần thứ ba bán số táo bằng nửa số táo đã bán 2 lần đầu . Hỏi lần thứ ba bấn đc mấy phần

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-26T08:33:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:35:00+00:00

  lần thứ hai bán được số phần táo là:

    1/5 + 1/6 =  11/30(số táo)

  lần thứ ba bán được số táo là :

     ( 1/5 – 11/30) : 2 = 17/60 (số táo )

     Đ/S :17/60 số táo

  0
  2021-09-26T08:35:14+00:00

  Đáp án:

   `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Lần thứ hai bán được số táo là:

        `1/5 + 1/6 = 11/30` ( quả )

  Hai lần đầu bán được số táo là:

       `( 1/5 +11/30 ) = 17/30` ( quả )

  Lần thứ ba bán được số táo là:

        `17/30 ÷2 = 17/60` (táo)
                Đs : `17/60` quả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )