Một người có khối lượng 70kg ngồi trên 1 chiếc xe đạp có khối lượng 20kg. Diện tích tiếp suất của mỗi bánh xe vs mặt đất là 50cm/m mũ hai. Tính áp suấ

Question

Một người có khối lượng 70kg ngồi trên 1 chiếc xe đạp có khối lượng 20kg. Diện tích tiếp suất của mỗi bánh xe vs mặt đất là 50cm/m mũ hai. Tính áp suất khí phải bám trog mỗi bánh xe, biết trọng lượng của người và xe được phân bố theo tỉ lệ 1:2

in progress 0
Eliza 2 giờ 2021-09-07T08:16:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:17:22+00:00

   Đổi: $50cm^2 = 0,005m^2$

  Tổng khối lượng của người và xe: 

  $m = 70 + 20 = 90kg$ 

  Tổng trọng lượng của người và xe: 

  $P = 10.m = 10.90 = 900N$ 

  Trọng lượng phân bố theo tỉ lệ 1 : 2 nghĩa là một phần cho bánh trước và hai phần cho bánh sau. Do đó: 
  Trọng lượng của người và xe tác dụng lên bánh trước là: $P_1 = \dfrac{900}{3} = 300N$ 

  Trọng lượng của người và xe tác dụng lên bánh sau là: $P_2 = \dfrac{900.2}{3} = 600N$

  Áp suất bánh trước tác dụng lên mặt đường (cũng là áp suất khí phải bơm cho bánh trước) là: 

  $p_1 = \dfrac{P_1}{S} = \dfrac{300}{0,005} = 60 000N/m^2$

  Áp suất bánh sau tác dụng lên mặt đường (cũng là áp suất khí phải bơm cho bánh sau) là: 

  $p_1 = \dfrac{P_2}{S} = \dfrac{600}{0,005} = 120 000N/m^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )