Một người đi bộ từ A đến B đc 3km hết 0,5 giờ . Cùng thời điểm đó một người đi từ B đến A vs quãng đường đi đc 1,8km hết 0,6h . a) Tính vận tốc của mỗ

Question

Một người đi bộ từ A đến B đc 3km hết 0,5 giờ . Cùng thời điểm đó một người đi từ B đến A vs quãng đường đi đc 1,8km hết 0,6h .
a) Tính vận tốc của mỗi người .
b) Tính thời điểm hai người gặp nhau biết quãng đường AB dài 32km?

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-08-23T06:37:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:38:41+00:00

  Đáp án:

  a. $\begin{array}{l}
  {v_1} = 6km/h\\
  {v_2} = 3km/h
  \end{array}$

  b. Sau 3h33phút20s 2 xe gặp nhau

  Giải thích các bước giải:

  a. Vận tốc của mỗi người là:

  $\begin{array}{l}
  {v_1} = \dfrac{{{s_1}}}{{{t_1}}} = \dfrac{3}{{0,5}} = 6km/h\\
  {v_2} = \dfrac{{{s_2}}}{{{t_2}}} = \dfrac{{1,8}}{{0,6}} = 3km/h
  \end{array}$

  b. Thời điểm hai người gặp nhau là: 

  $t = \dfrac{{AB}}{{{v_1} + {v_2}}} = \dfrac{{32}}{{6 + 3}} = 3,56h = 3h33p20s$

  0
  2021-08-23T06:38:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Vận tốc của mỗi người:

  `v_1=s_1/t_1 =3/{0,5} =6km//h`

  `v_2=s_2/t_2 ={1,8}/{0,6} =3km//h`

  b) Vì khi 2 người gặp nhau, thì quãng đường 2 người đã đi là 32km

  `=>s_1’+s_2′ =32km`

  `=>v_1.t+v_2.t =32`

  `=>6.t+3.t =32`

  `=>t=32/9 h`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )