Một người đi xe đạp 18 phút được 3km. hỏi đi được 156 phút có bn km

Question

Một người đi xe đạp 18 phút được 3km. hỏi đi được 156 phút có bn km

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-07-29T22:00:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:01:45+00:00

  `1   phút   đi   được:`

  `3 : 18 = 1/6   (km)`

  `156   phút   đi   được:`

  `1/6 × 156 = 26   (km)`

  `Đáp   số:   26   km`

  0
  2021-07-29T22:02:18+00:00

  Đi được 156 phút thì đi đc:

  156.3:18=26(km)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )