Một người dự định đi từ a đến b mất 30’ với vận tốc là v.nhưng do chuẩn bị ko kịp nên người này đi trễ mất 10’ . Hỏi người này phải tăng tốc bao nhiêu

Question

Một người dự định đi từ a đến b mất 30’ với vận tốc là v.nhưng do chuẩn bị ko kịp nên người này đi trễ mất 10’ . Hỏi người này phải tăng tốc bao nhiêu để đến b đúng h

in progress 0
Rose 3 ngày 2021-12-07T19:28:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:30:10+00:00

  Đổi 30’=$\frac{1}{2}$h

  10’=$\frac{1}{6}$h

  Gọi khoảng cách AB là S

  Người đó đi từ A đến B mất 30’ với vận tốc là v

  =>S=$\frac{1}{2}$v

  Thời gian người đó dùng để đi từ A–>B sau khi trễ 10′:$t_{1}$=$\frac{1}{2}$ -$\frac{1}{6}$ =$\frac{1}{3}$ (h)

  Vận tốc người đó cần đi là $v_{1}$=$\frac{S}{t_{1}}$=$\frac{\frac{1}{2}v}{\frac{1}{3}}$=$\frac{3}{2}v$

  Vậy để đi đến B đúng giờ người này phải đi với vận tốc $v_{1}$=$\frac{3}{2}v$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )