một người giờ đầu đi đượcj3/10 quãng đưỡng AB, giờ 2 đi được 42/100 quãng đường , giờ 3 đi hết phàn còn lại của quãng đường. Hỏi giờ 3 đi dược

Question

một người giờ đầu đi đượcj3/10 quãng đưỡng AB, giờ 2 đi được 42/100 quãng đường , giờ 3 đi hết phàn còn lại của quãng đường. Hỏi giờ 3 đi dược

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-09T22:19:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:21:02+00:00

                                                             giải

            giờ đầu và giờ thứ hai đi được là :

                  3/10 + 42 / 100= 18 / 25 ( phần )

           giờ thứ ba đi được số quãng đường là :

                  1- 18 / 25 = 25/25-18/25=7/25( phần )

                                                            đáp số : 7/25 phần .

  0
  2021-07-09T22:21:31+00:00

  Đáp án:

  `7/{25}` quãng đường

  Giải thích các bước giải:

   Phân số chỉ giờ thứ `3` người đó đi được :

  `1-3/{10}-{42}/{100}=7/{25}` (quãng đường)

  Đáp số : `7/{25}` quãng đường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )