một người kéo vật có khối lượng m=35kg lên độ cao là h=1,5m.Tính công của người kéo (coi vật chuyển động đều) a)Thay vì kéo trực tiếp người đó dùng 1

Question

một người kéo vật có khối lượng m=35kg lên độ cao là h=1,5m.Tính công của người kéo (coi vật chuyển động đều)
a)Thay vì kéo trực tiếp người đó dùng 1 tấm ván dài 3m làm mặt phẳng nghiêng để kéo vật lên.Tính lực kéo của người đó trên mặt phẳng nghiêng?( coi như ma sát ko đáng kể )
b)Thực tế có ma sát nên người đó phải dùng một lực kéo là 200N.Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-23T04:59:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T05:00:51+00:00

  Đáp án:

  `A_i=525J`

  `a) \ F_1=175N`

  `b) \ H=87,5%`

  Giải:

  Trọng lượng của vật:

  `P=10m=10.35=350 \ (N)`

  Công của người kéo theo phương thẳng đứng:

  `A_i=P.h=350.1,5=525 \ (J)`

  a) Khi bỏ qua ma sát, công kéo vật trên mặt phẳng nghiêng bằng công kéo vật theo phương thẳng đứng.

  `A_1=A_i=525J`

  Lực kéo của người đó trên mặt phẳng nghiêng:

  `F_1=\frac{A_1}{l}=\frac{525}{3}=175 \ (N)`

  b) Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

  `H=\frac{A_i}{A_{tp}}.100=\frac{F_1.l}{F.l}.100=\frac{F_1}{F}.100=\frac{175}{200}.100=87,5 \ (%)`

  0
  2021-07-23T05:01:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  m = 35kg                                                     s = 3m

  h = 1,5m                                                      Fk = ? N

  A = ? J                                                           F’ = 200N

  H = ? %

  Giải:

  Trọng lượng của vật là: 

  P = 10. m = 10 . 35 = 350kg

  Công người đó thực hiện là:

  A = P. h = 350 . 1,5 = 525 J

  a/. Lực kéo của người đó trên mặt phẳng nghiêng là:

  A = Fk . s ⇒  Fk = A : s = 525 : 3 = 175N

  b/. Công toàn phần người đó thực hiện là: 

  Atp = F’ . s = 200 . 3 = 600 J

  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

  H = Ai : Atp . 100% = 525 : 600 . 100% = 87,5%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )