Một người mang đi bán một số trứng.Sau khi bán $\frac{5}{8}$ số trứng thì còn lại 21 quả.Tính số trứng mang đi bán.

Question

Một người mang đi bán một số trứng.Sau khi bán $\frac{5}{8}$ số trứng thì còn lại 21 quả.Tính số trứng mang đi bán.

in progress 0
Cora 1 giờ 2021-09-07T08:10:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:12:15+00:00

    Một người mang đi bán một số trứng.Sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả.Tính số trứng mang đi bán.

                                                       Giải

    Gọi số trứng lúc đầu là a Ta có a – 5a/8=21
  => 21 quả bằng a-5a/8=3a/8
  => a=21 :3/8
  =>a=21.8/3
  =>a=56
  vậy số trứng mang đi bán là 56 quả 

  0
  2021-09-07T08:12:50+00:00

  21 quả trứng chiếm số phần là :

        1-$\frac{5}{8}$ =$\frac{3}{8}$( phần )

  Số trứng mang đi bán là :

          21 :  $\frac{3}{8}$ =56(quả trứng)

        Đ/S:…………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )