Một người mua 600 cái bát . Khi chuyên chở đã có 69 cái bát bị vỡ .Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng và được lãi 18 % so với số tiền

Question

Một người mua 600 cái bát . Khi chuyên chở đã có 69 cái bát bị vỡ .Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng và được lãi 18 % so với số tiền mua bát . Hỏi giá tiền mua mỗi tá bát là bao nhiêu đồng ?

in progress 0
Serenity 5 tháng 2021-07-23T09:08:22+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-23T09:09:40+00:00

  Số bát còn lại là:

      600 – 69 = 531 ( cái)

  Số tiền mà người đó thu được khi bán hết số bát còn lại là: 

      531 × 6 000 = 3 186 000 ( đồng)

  Số tiền thu được chiếm số phần trăm so với số vốn mua bát là: 

      100% + 18% = 118%

  Giá vốn để mua 600 cái bát là: 

      3 186 000 : 118% = 2 700 000 ( đồng)

  Giá tiền mua 1 cái bát là: 

      2 700 000 : 600 = 4 500 ( đồng)

  Giá tiền mua mỗi tá bát là:

      4 500 × 12 = 54 000 ( đồng)

  Đáp số: 54 000 đồng

  1
  2021-07-23T09:10:03+00:00

  Đáp án:

   Số bát còn lại sau khi đã bị vỡ là

  600- 69 = 531cái 

  Số tiền mà người đó bán số bát còn lại là

  531 × 6000 = 3186000 đồng

  Vì vẫn lãi được 18% nên số tiền đó ứng với 118% số tiền mua bát

  Vậy số tiền mua 600 cái bát là 

  3186000 : 118 × 100 = 2700000 đồng 

  Một cái bát có giá là

  2700000 ÷ 600= 4500 đồng

  Đổi 1 tá = 12 cái 

  Vậy giá tiền mua một tá bát là 

  4500 × 12 = 54000 đồng

  Đáp số 54000 đồng 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )