Một người thả miếng đồng có khối lượng 500g được nung tới 1600c vào một nhiệt lượng kế đựng nước ở 300c làm cho nước nóng lên 400c a/Tính khối lượn

Question

Một người thả miếng đồng có khối lượng 500g được nung tới 1600c vào một nhiệt lượng kế đựng nước ở 300c làm cho nước nóng lên 400c a/Tính khối lượng của nước b/ tiếp tục thả thêm một vật ở 1500c vào hệ tjif nhiệt độ cuối cùng của đồng 600c .Tính nhiệt dung riêng của vật thêm vào. Biết khối lượng của vật 0,58kg

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-07-12T00:16:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:17:53+00:00

  Đáp án:

   $\begin{align}
    & {{m}_{nc}}=0,54kg \\ 
   & c=942J/kg.K \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

   ${{m}_{dong}}=0,5kg;{{t}_{dong}}={{160}^{0}}C;{{t}_{nc}}={{30}^{0}}C;{{t}_{cb}}={{40}^{0}}C$

  a) khi cân bằng nhiệt xảy ra:

  $\begin{align}
    & {{Q}_{toa}}={{Q}_{thu}} \\ 
   & \Leftrightarrow {{m}_{d}}.{{c}_{d}}.({{t}_{d}}-{{t}_{cb}})={{m}_{nc}}.{{c}_{nc}}.({{t}_{cb}}-{{t}_{nc}}) \\ 
   & \Leftrightarrow 0,5.380.(160-40)={{m}_{nc}}.4200.(40-30) \\ 
   & \Rightarrow {{m}_{nc}}=0,54kg \\ 
  \end{align}$

  b) 

  Khi cân bằng nhiệt tiếp theo xảy ra: 

  $\begin{align}
    & Q{{‘}_{toa}}=Q{{‘}_{thu}} \\ 
   & \Leftrightarrow m.c.(t-{{t}_{cb}}’)=\left[ {{m}_{d}}.{{c}_{d}}+{{m}_{nc}}.{{c}_{nc}} \right].(t{{‘}_{cb}}-{{t}_{cb}}) \\ 
   & \Leftrightarrow 0,58.c.(150-60)=\left[ 0,5.380+0,54.4200. \right](60-40) \\ 
   & \Rightarrow c=942J/kg.K \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )