Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì được 112 sản phẩm. hỏi người thợ làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì sẽ được bao nhiêu

Question

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì được 112 sản phẩm. hỏi người thợ làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì sẽ được bao nhiêu

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-17T16:46:52+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:48:37+00:00

  Đáp án:

   189 sản phẩm

  Giải thích các bước giải:

   trong 2 ngày người thợ làm số giờ:

            2.8=16 h

  mỗi giờ người thợ làm được số sản phẩm:

             112:16 =7 sản phẩm

  thời gian người thợ làm 3 ngày mỗi ngày 9h :

           3.9=27 h

  số sản phẩm người thợ làm được trong 3 ngày ,mỗi ngày 9h là:

                 27.7 =189 sản phẩm

  0
  2021-08-17T16:48:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2 ngày – 8 giờ – 112 sản phẩm 

  3 ngày – 9 giờ – ….. ? sản phẩm 

     `3` ngày `8` giờ làm được số giờ là : 

             `112 . 3 : 2 = 168` ( sản phẩm ) 

      `3` ngày `9` giờ làm được số giờ là : 

               `168 . 9 : 8 = 189` ( sản phẩm ) 

   Vậy làm trong `3` ngày   `9` giờ sẽ được `189` sản phẩm 

                     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )